Regulamin

Szanowni Klienci,

         Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem w trosce o Wasze bezpieczeństwo, a także w celu podwyższenia jakości usług świadczonych przez Instytut Kosmetologii SENSOBELLA 

1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z  usług kosmetycznych świadczonych w Instytucie Kosmetologii  SENSOBELLA,  36-100 Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 28, zwany dalej „Instytutem”

 Osoby przebywające w Instytucie Kosmetologii SENSOBELLA  zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień  Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Instututu Kosmetologii SENSOBELLA  jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez AZ COMPANY Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Klientka\Klient umawiając się na zabieg zobowiązana\y jest do podania prawdziwego imienia, nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu.

 Na terenie Instytutu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

2

Pracownicy

Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

Pracownicy Instytutu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń. Pracownicy Instytutu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Instytutu, który prowadzi w danym momencie jest dostępny.

W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania

3

Higiena i bezpieczeństwo

Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Instytutu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

Pracownicy Instytutu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

Pracownicy Instytutu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

 Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w jednorazowych rękawiczkach. Do zabiegów wykorzystuje się jednorazowe ręczniki, waciki, maseczki, gaziki, serwety. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej.

4

Świadczenie usług kosmetycznych

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu.

Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 14 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

 W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.

5

Płatność

Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Instytucie

W Instytucie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, płatność bonem lub karnetem.

Instytut zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Instytucie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

W Instytucie dostępne są Karnety, Bony płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i użytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klientka\Klient jest informowana\ny przed zabiegiem.

6

Odpowiedzialność

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie. Instytut  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

Instytut ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Instyttutu.

Instytut nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

7

Rezerwacje

Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Instytucie telefonicznie.

 Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

Instytut zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Instytut jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

8

Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Instytucie w dowolnej formie.

Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Instytucie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Instytutu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji Instytut dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Instytut  może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Instytut zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

11

Postanowienia końcowe

Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Instytut lub Pracownicy.

Instytut zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Instytucie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Instytutu Kosmetologii SENSOBELLA 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2021r

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego